Forsamlingshusets generalforsamling

Den samlede bestyrelsen er linet op til generalforsamling. Fra venstre Jan Klausen, Niels Ole Frederiksen, Marianne Nielsen, Trine Rasmussen, dirigenten Hans Arne Nielsen, Vibeke Bach, Lene Nielsen, Esben Fløytrup og Ole Hansen.

Den 19. marts 2019 holdt foreningen Reerslev Forsamlings- og Kulturhus deres årlige generalforsamling. Forud for generalforsamlingen var alle medlemmer inviteret til spisning, og det tilbud var der en del som havde taget imod, medens andre først mødte op til selve generalforsamlingen.
Dagsordenen fulgte foreningens vedtægter, og der var ikke kommet forslag som skulle til afstemning på generalforsamlingen.

”Det går rigtig godt”
Vibeke Bach indledte sin formandsberetning med ordene ”det går rigtig godt” og medlemstallet ligger stabilt omkring de 69.
I årets løb er der igen lavet en række forbedringer, både ude og inde. Af de lidt større ting blev nævnt: opsætning af tagrender, plantning af syrenhæk og nyt skilt ved indkørslen. De synlige forbedringer inden døre, er især udskiftning af samtlige borde og renovering af anretterkøkkenet.

Huset bliver brugt flittigt
I det forløbne år er huset blevet brugt 50 gange. Dels i forbindelse af et stigende antal udlejninger til private fester, men også til lokale interessegrupper som bl.a. har holdt banko, smag-på-reerslev, havegruppens billedshow, VM-håndbold, bogreception m.v. – og så selvfølgelig til foreningens mange ”faste” arrangementer.

Vibeke Bach sluttede sin beretning med en tak til banko-vennerne for økonomisk støtte, tak til deltagerne ved arbejdsdagen og tak til huset sponsorer.
Formandens beretning blev enstemmig godkendt.

Økonomien har det godt
Kassereren gennemgik regnskabet, hvor især et bidrag på 51.000 fra bankospil, var med til at pynte på årets overskud som blev på 2.000 kr. – vel at mærke efter en hensættelse på 35.800 kr. til fremtidige reparationer. Regnskabet blev enstemmig godkendt.

Udskiftning i bestyrelsen
Tre af bestyrelsens medlemmer ønskede ikke at blive genvalgt. Det var Jan Klausen, Lene Nielsen og Ole Hansen. De ledige pladser blev besat af to ”gamle kendinge”, Sara Frederiksen og Christian Pagh, som begge efter en pause, nu vender tilbage til bestyrelsesarbejdet.

Foreningens formand, Vibeke Bach, blev genvalgt, men det lykkedes desværre ikke at få besat den sidste plads i bestyrelsen, som ifølge vedtægterne skal være på syv medlemmer. Den nye bestyrelse vil derfor kigge på en eventuel ændring af vedtægterne, da det ofte er svært at få opstillet tilstrækkelig mange kandidater til valget.
Aftenens sidste punkt var ”eventuelt”, hvor Kamma Hvenegård gjorde status over bankospil og Ole Buk fortalte om bogcaféen og læsegruppen.

Se den nye bestyrelse, her

You may also like...